Közzétételi tájékoztató

Egyedi adatigénylésre vonatkozó tájékoztató

 1. Igénylés benyújtása

Bárki jogosult közérdekű adat, illetve közérdekből nyilvános adat megismerése iránti kérelmet szóban, írásban vagy elektronikus úton benyújtani a Dévény Anna Alapítványhoz (székhely: 1051 Budapest, Október 6. u. 24; nyilvántartási száma: 01-01-0000421; „Alapítvány”)

Az igény írásban a következő címre nyújtandó be: 1122 Budapest, Széll Kálmán tér 16.

Az igény szóban a következő címen nyújtandó be: 1122 Budapest, Széll Kálmán tér 16.

Az igény elektronikusan a következő e-mail címre nyújtandó be: deveny@deveny.hu

 1. Adatigénylés megvizsgálása

Az Alapítvány az igény beérkezésétől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja, hogy az adatigénylés egyértelmű-e vagy további pontosítása szükséges-e. Amennyiben az adatigénylés további pontosítása szükséges, akkor az Alapítvány felhívja az adatigénylőt az adatigénylés pontosítására az adatigénylő által megadott e-mail címen vagy postai címen keresztül.

Az Alapítvány az igénylés beérkezésétől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja, hogy az adatigénylés teljesítése megtagadásának oka fennáll-e. Amennyiben igen, akkor az Alapítvány a 6. pontban foglaltak szerint intézkedik.

Az Alapítvány megvizsgálja, hogy az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik-e, vagy az adatigénylés teljesítése az Alapítvány alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár-e. Amennyiben igen, akkor az Alapítvány a 4. pontban foglaltak szerint intézkedik az adatigénylés teljesítésének határideje meghosszabbítása iránt.

Az Alapítvány megvizsgálja, hogy az adatigénylő a közérdekű adatokat, közérdekből nyilvános adatokat tartalmazó dokumentumokról, dokumentumrészekről másolatot igényel-e.

 1. Költségtérítés megállapítása

Ha az adatigénylő a közérdekű adatokat, közérdekből nyilvános adatokat tartalmazó dokumentumokról, dokumentumrészekről másolatot igényel vagy az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik vagy az adatigénylés teljesítése az Alapítvány alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, akkor az Alapítvány költségtérítést állapít meg.

Az Alapítvány az alábbi tételeket veszi figyelembe a költségtérítés megállapítása során:

 • az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
 • az igényelt adatokat tartalmazó adathordozónak az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, valamint
 • ha az adatigénylés teljesítése az Alapítvány alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.
 1. Adatigénylés teljesítésének határideje, határidő meghosszabbítása

Az Alapítvány az igény beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül közli az igényelt adatokat.

Ha az igény pontosítására hívja fel az Alapítvány az adatigénylőt, akkor az Alapítvány a pontosítás beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül közli az igényelt adatokat.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az Alapítvány alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, akkor az Alapítvány az adatigénylés teljesítésének határidejét egy alkalommal 15 nappal történő meghosszabbításáról dönt. Az Alapítvány az adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja a határidő meghosszabbításáról.

 1. Adatigénylés teljesítése

Az Alapítvány az adatigénylést közérthető formában és - amennyiben ezt az Alapítvány aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt formában teljesíti, illetve az annak az adatigénylő által kért módon tesz eleget.

Ha a kért adat korábban már elektronikus formában nyilvánosságra került, az adatigénylést az Alapítvány az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével teljesíti. Az Alapítvány az adatigénylést nem utasítja el arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

Az Alapítvány — az adatigénylő erre irányuló kérése esetén — az igényelt adatok másolatát átadja az adatigénylő részére. A másolat átadásával kapcsolatos költségtérítés megállapítása a 3. pontban foglaltak szerint történik.

 1. Adatigénylés teljesítésének megtagadásának lehetősége

Az Alapítvány egyedi mérlegelés alapján dönt arról, hogy az adatközlési kötelezettségének esetekben eleget tesz-e, ha

 • az adatigénylő természetes személy nem ad meg nevet és elérhetőséget;
 • az adatigénylő nem természetes személy nem ad meg megnevezést és elérhetőséget;
 • az adatigénylő egy éven belül igényt nyújtott be, az adatigénylés azonos adatkörre irányul és az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Ha az Alapítvány az adatigénylés teljesítését megtagadja, akkor az adatigénylés megtagadásáról, az indokairól, valamint a jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatja az adatigénylőt az igény beérkezésétől számított 15 napon belül.

 1. Adatigénylő jogorvoslati lehetősége

Az adatigénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló vagy a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Az adatigénylő az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül indíthatja meg a pert az Alapítvány ellen az Alapítvány székhelye szerinti járásbíróságon, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tett bejelentés esetén a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Hatályos: 2018. november 1.